74

پیشگفتار: تصویرها چه می‌خواهند؟/ ویلیام. جی. تی. میچل/ صالح نجفی

این نوشته پیشگفتار کتاب «تصاویر چه می‌خواهند؟» از جی. تی. میچل است. در این نوشته او ایده‌ی اصلی کتاب خود را شرح می‌دهد. هدف از این کتاب، بررسی تصویر است، و منظور او از تصویر هرگونه شباهت بصری، پیکر و نقش‌مایه است؛ سپس شیء که همان پایه‌ی مادی است که تصویر بر آن ظاهر یا ارجاع داده می‌شود و در انتها بررسی رسانه یا مدیوم که منظور او مجموعه‌ای از کردارهاست که تصویر را با یک شیء متحد می‌کند تا تولید صورت بگیرد. تأکید او بر تحلیل و تفسیر تصاویر است؛ از تصاویر آویخته بر دیوارها تا تصاویر و تخیلات ذهن؛ زیرا با استناد بر گفته‌ی هایدگر او نیز اعتقاد دارد که جهان امروز در شکل تصویر به فهم درمی‌آید. او سپس این ایده را که چه‌طور تصاویر راه‌های ساخت جهان امروزی‌اند و نه صرفاً آیینه‌هایی در برابر جهان شرح می‌دهد. و به همین دلیل پرسش اصلی او دیگر تصاویر چیستند و یا چه می‌کنند نیست بلکه تصاویر چه می‌خواهند؟