50,000 ریال – خرید

74

پیشگفتار: تصویرها چه می‌خواهند؟/ ویلیام. جی. تی. میچل/ صالح نجفی

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول با تصویرها سروکار دارد، بخش دوم با اشیا، و بخش سوم با رسانه‌ها (یا مدیوم‌ها)، منطق این ساختار به قرار ذیل است. منظور من از «تصویر» هر گونه شباهت بصری، پیکر، نقش‌مایه یا صورتی است که در یک رسانه ظاهر می‌شود. منظورم از «شیء» آن پایه‌ی مادی است که یک تصویر در آن یا بر آن ظاهر می‌شود، یا آن چیزِ مادی که یک تصویر بدان ارجاع می‌دهد یا در معرض دید می‌آورد. البته اینجا در ضمن می‌خواهم مفاهیم شیئیت (objecthood) و عینیت (objectivity) را نیز فرا بخوانم، یعنی مفهوم ابژه به عنوان چیزی که در مقام متعلق ادراک در مقابل فاعل ادراک یا سوژه قرار می‌گیرد. منظورم از «رسانه» یا «مدیوم» آن مجموعه از کردارهای مادی است که یک ایماژ (یا تصویر) را با یک شیء متحد می‌کند تا یک تصویر (یا یک نقش مادی) تولید کند. پس این کتاب در کل درباره‌ی تصویر/تابلوهاست، به معنای مونتاژهای پیچیده‌ای متشکل از عناصر خیالی و مادی و نمادین. ...