شماره 8

پیامدهای پست مدرنیستی / کارل گلداستاین / ع. جمالی

واژه‌ی سنت نزد کلمنت گرینبرگ از دو جهت واجد اهمیت است: اول آن که هنرمندان مدرن برای فرارفتن از سنت، می‌باید آن را هم در مفهوم سنت رنسانسی و هم سنت آکادمیک شناخته باشند، و دوم این که هنر مدرن ارزشمند – یا با کیفیت –ناگزیر به عنوان آخرین گزینه جانشین سنت خواهد شد؛ هنر مدرنی که گرینبرگ آن را در سیری از اکسپرسیونیسم انتزاعی تا انتزاع پسانقاشانه، از جکسون پولاک تا کنت نالند و جولس اولیتسکی دنبال کرد.