59

پنج متن و پنج تصویر/ افرا سیدصادقی

آثاری از هوشنگ پزشک‌نیا، نصراله افجه‌ای، ایران درودی، ژازه طباطبایی و پرویز تناولی.