مدخل حرفه هنرمند

9

پنجره‌ی همسایه: کریستین بولتانسکی

بولتانسکی نمونه‌ی بارز هنرمندانی است که آمیزه غریب احساس و هوش‌اند. شعور بولتانسکی بوضوح در گفت‌وگویش هویداست، شعوری ماحصل تکرار صرف نتایج فکری فلاسفه و نظریه‌پردازان و جوّ نظری حاکم نیست. بلکه استدلال‌های او وتحلیل معنایی آثارش، از نوعی تأمل و تجربه‌ی شخصی و فرآیند آن نشان دارد.

شاید همه اینها از طرفی قابلیت جذاب آثار او، برخاسته از گزینش درست و پرورش سنجیده «ایده مرگ» باشد.