مدخل حرفه هنرمند

>> شماره 13

پنجره‌ی همسایه: صحرا

بیابان صرفاً کلیشه‌ی بی‌آب و علف نیست. بیابان یعنی زمین در غیاب مکان و زمان. بیابان یعنی وسوسه‌ی احضار معنا (یعنی وسوسه‌ی سکونت). هنرورزی با بیابان، یعنی سکونت کردن در آن. بیابان یعنی صحنه. صحنه یعنی خط افق، بالای آن و پایین آن. بیابان یعنی غیاب. ...