3

پنجره‌ی همسایه: شیرین نشاط

سوابق افتخارات و شناسنامه آثارش می‌گوید، شیرین نشاط مال "همسایه" است. سوابق شجره‌نامه‌اش و دلبستگی‌هایش می‌گوید: شیرین نشاط مال "ما" است. چه فرقی می‌کند که در مرزهای دائم درهم محوشوندۀ این روزهای جهان، او روی کدام خاک و سنگ ایستاده باشد؟ مهم تصاویر اوست و آثار او و حامل او در مقام هنرمند. اولین تلاشهایش در عکاسی ریشه دارد. اعتبارش را از حوزۀ ویدئو کسب می‌کند، گروه فیلمبرداری‌اش را از حرفه‌ای‌های سینما می‌گزیند و معتبرترین جایزه‌اش را از بی‌ینال تجسمی ونیز دریافت می‌کند. چه تفاوت می‌کند که در مرزهای دائم درهم محوشوندۀ این روزهای هنر، او داخل کدام حدود و ثغور، سنجیده شود. مهم تصاویر اوست و آثار او و، حاصل او.