مدخل حرفه هنرمند

4

پنجره‌ی همسایه: رون کیتای

آثار کیتای سرشار از اشارات و نکاتی است که او را هنرمندی پرسشگر و حساس نسبت به واقعیت و موقعیت انسان در جهان معاصر می‌سازد. او طرح پرداز برجسته‌ای است که در تلاش است میان سنت‌های نقاشی مغرب زمین و پیچیدگی‌های مسائل انسان امروز پل بزند. از این روست که ذهن و آثار او چنین چند لایه و پردامنه می‌نماید، تا به آنجا که او را وا می‌دارد بر کلمات برای بسط و شرح دیدگاهش تکیه زند. او هنرمندی است با دغدغه‌های اجتماعی، که گفتمان‌های فرهنگی و سیاسی را با مهارت‌های نقاشانه درهم می‌آمیزد تا سرگذشت از هم گسیخته انسان دنیای مدرن را در آثارش بازتاب دهد.