2

پنجره‌ی همسایه: تیم برتون

برتون دست‌قیچی

مجموعۀ روبرو متمرکزست بر دو فیلم تیم برتون و طبیعتاً فقط به آن ابعادی از این فیلم‌ها اشاره دارد که در نگاه مخصوص هرکدام از نویسنده‌های مطالب منعکس شده. ادواد دست‌قیچی (1991) و مریخ حمله می‌کند! (1997) آثاری مستقل و تقریباً متفاوت با هم‌اند که رجحان یا اولویت خاصی بر دیگر فیلم‌های برتون ندارند. همینطور که نوشته‌های این مجموعه هم در کنار دیگر مقالات چاپ شده دربارۀ کارنامه کارگردان تنها گوشه‌هایی از جادوی متنوع و ملون "سینمای تیم برتون" را نشان می‌دهند.