امت گاوین emmet gowin elijah gowin ایلیا گاوین

8

پنجره‌ی همسایه: امت گاوین، ایلیا گاوین

امت‌ گاوین عکاس دهه 60 است که تحت تاثیر فضای اکسپرسیو آن سالها کوشید (و می‌کوشد) تا به عکس‌هایش وجهه‌ایی شاعرانه ببخشد. مفاهیم زمان شمول و جهان شمولی چون اسطوره، اسنا، زمین، زن باروری، تاریخ و... در پس و پشت تمام عکس‌هایش حاضر است تا آن‌ها را از اشارات جزءنگر زمان و مکان کنار عکس به دنیای فراخ و غیرقابل دسترس بکشاند. از عکاسانی است که تمام 40 سال عمر کاری‌اش را با نوآوری و بدعت سپری کرده تا یک بند خود را دور نزده باشد. عکس‌های هوایی این سال‌هایش همان قدر در اوج و (برای مورخان عکاسی) مثال‌زدنی‌اند که تصاویر خانوادگی دهه شصت‌اش. امت‌گاوین را یک دهه پیش سر کلاسهای آقای دهقان‌پور شناختیم تا محرک جست‌وجو‌های بعدی ما شود... که دنبال کنیم و ببینیم که در این سالها کجا بوده و چه کرده (همین سال‌های پشت گوشمان که ما نیز به موازاتش عکاسی می‌کردیم) و نیز بگردیم و بفهمیم که پسرکوچک درون آن اسلایدها (ایلیا)، امروزه جوان سی و چند ساله و عکاس مطرحی شده که عکس‌هایش بی‌شباهت به پدر نیست.