ادوارد برتینسکی edward burtinsky

28

پنجره‌ی همسایه: ادوارد برتینسکی (1955)

ادوارد برتینسكی كانادایی یكی از شاخص ترین عكاسانِ طبیعت روزگار ماست.هنرمندی كه در جستجویی دقیق و فاعلانه انتظار خود (و ادراك ما) از عكاسی طبیعت را گسترش داده. عكس های زیبا و فریبنده او با آن تأملات هولناك محیط زیستی،در حد فاصل میان كمال زیبایی شناسانه عكاسان طبیعت.... آمریكاو هشدارهای تند و سیاه عكس های اجتماعی قرار می گیرد.گفت و گوی بسیار خواندنی ای كه در پی می خوانید،بار دیگر مؤید این نكته است كه چقدر قلمرو عكاسی (در درجات رفیع آن) چه حوزه دقیق و پر انضباطی است،و عكاسِ هنرمند (در درجات رفیع آن) چقدر آگاه و حساس.