مدخل حرفه هنرمند
شماره 20

پنجره‌ی ما

ویژه‌نامه‌ی "عصر تجدد" (شماره 18 "حرفه: هنرمند")، این امکان را فراهم کرد که رویکرد نظری مجله نسبت به هنر معاصر روشن‌تر گرد. اکنون شرایط فراهم است تا به صورت انضمای و زنده به نقد و تحلیل هنر و هنرمندان بپردازیم و آموزه‌ها و سننی که امروزه زنده و رایج است را ریشه‌یابی کنیم. این مواجهه‌ی انتقادی، نیازمند تعهد به اخلاق نقدکردن و نقدشدن است.

در این فصل، نخست مقاله‌ای از ثمیلاامیرابراهیمی می‌خوانید که نگاه گروهی از نقاشان معاصر ایران را با نگاه مراندی مقایسه کرده است و سپس نقدی از مجیداخگر خواهید هواند که دو نمایشگاه(که فصل گذشته در دو گالری تهران برگزار شده‌اند) را مقایسه نموده‌است.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

نگاه موراندی / ثمیلا امیرابراهیمی

«ضمیمه‌ای انتقادی بر دو نمایشگاه نقاشی» / مجید اخگر