اثری از فرشید ملکی

2

پنجره‌ی ما: فرشید ملکی

واقعیت اینگونه است شاید...

در این بخش تلاش خواهیم کرد تا نقاشان ایرانی را معرفی نماییم. نقاشی که دارای دو مشخصۀ زیر باشد: اول آنکه آثار او از عمق و بیان لازم برخوردار باشد. دوم آنکه هنرمندی باشد که تاکنون کمتر به او پرداخته و ارزش‌های آثارش کمتر شناخته شده باشد.

تلاش خواهیم کرد تا در انتخاب هنرمند مورد نظر شما، تبلیغ گروه و یا افراد خاصی را ایجاد نماییم.