17

پنجره‌ی ما: فرشید آذرنگ (1973)، شهریار توکلی (1969)

این شماره به بهانه انتشار کتاب‌های "اگر تومرا نبینی" و "کتاب فراموشی" در سال گذشته، بنا به پیشنهاد ناشر (نشر نظر)، و بازخوردهای متفاوت مخاطبان، و نیز امکانات محدود فضای مطبوعاتی و نشریات تخصصی عکاسی، بر آن شدیم تا پیرامون آن‌ها به بحث و گفتگو بپردازیم.