مدخل حرفه هنرمند

25

پنجره‌ی ما: شهره مهران (1336)

در کلاس‌های نقاشی آیدین آغداشلو در دهه شصت گروهی نقاشان پیگیر تربیت شدند که هر چند بعدها هریک راه خود را در پیش گرفتند، اما در بیشتر این افراد نوعی گرایش فیگوراتیو باقی ماند که استفاده از عکس را هم مجاز می‌شمرد. در میان این گروه از شاگردان، شهره مهران از شاخص ترین‌هاست که از سال 1368 تاکنون به طور مداوم هر دوسال یکبار نمایشگاهی برگزار کرده است. دلبستگی اصلی آن در نقاشی‌هایش نوعی مستند نگاری فضاهای شهری تهران امروز است و در مرور آثارش از اولین نمایشگاه تا امروز می‌توان مسیر تلاش او را برای حل مشکلات تکنیکی و اجرایی آثارش را دنبال کرد.