مسعود اسکندری / مهران مهاجر/فرهاد فخريان

>> شماره 1

پنجره‌ی ما: سه نفر روی نیمکت

دليل اوليه اين نشست، صحبت و بحث پيرامون سه نمايشگاه عكس مهران مهاجر، مسعود اسكندرى و فرهاد فخريان است كه در پاييز و زمستان 80 در گالرى‌هاى تهران به نمايش درآمد. پيشنهاد جلسه را آقاى دهقانپور مطرح كردند. بدين ترتيب طى چهار جلسه پنج‌ساعته، كنار هم نشستيم و هريك سعى كرديم آينه‌اى باشيم براى ديگرى، تا كژى‌ها و راستى‌هاى فكر و تصويرمان در سطح ديگرى بازتابيده شود. بر آن بوديم تا ملاحظه كسى يا چيزى را نكنيم و به يكديگر تخفيف ندهيم. صحبت‌ها گاه حول و حوش همان بهانه اصلى مى‌چرخيد و گاه تا دور و نزديك‌هاى تاريخ عكاسى مى‌رفت. بى‌آنكه قصد نقد سيستماتيك را داشته باشيم، خود را آزاد گذاشتيم تا سمت و سوى بحث به هرجا كه جمع تمايل داشت ادامه يابد. متن پياده شده از نوار را زياد دستكارى نكرديم تا خواننده نيز با شكل ارتجالى و فى‌البداهه صحبت‌ها همراه شود. حاضران در جلسه عبارت بودند از: يحيى دهقانپور، مهرداد نجم‌آبادى، محمد غفورى، فرهاد فخريان، مهران مهاجر، مسعود اسكندرى، فرشيد آذرنگ، مهرداد افسرى و شهريار توكلى. لازم به توضيح است كه آقايان مهرداد نجم‌آبادى و فرشيد آذرنگ به ترتيب در جلسات بحث پيرامون تصاوير مسعود اسكندرى و مهران مهاجر حضور نداشتند.