یک طراحی از حسینعلی ذابحی

3

پنجره‌ی ما: حسینعلی ذابحی

بزرگ رزمنده‌ای بود لطیف

هنرمندی است که سعی کرده است هنر خود را با زندگی‌اش همراه کند. روح او از منبع عظیم "زندگی" تغذیه می‌کند. خود را متفاوت با سایر مردم احساس نمی‌کند، در میان آنها می‌رود، به آنها نگاه می‌کند، مانند همان مردم کوچه و خیابان حرف می‌زند و شوخی می‌کند. گاهی می‌نویسد، تدریس می‌کند، به ضعف‌ها و قوت‌های خود آگاه است و دغدغه‌های فکری و تصویری خود را با مسائل عرفانی و فلسفی می‌آمیزد. اهل حضور در جوامع و سروصدا و تبلیغ نیست و بسیار بی‌تکلف نقاشی می‌کشد...