پرونده‌ی جنی هولتزر در شماره‌ی ۱۲ حرفه هنرمند

12

پنجره‌ی همسایه: جنی هولتزر (1950)

جنی هولتزر هم در زمرۀ هنرمندانی است که در کار خود از زبان و کارکردهای آن بهره می‌برند، همچون باربارا کروگر و آن کاوارا، اینها هنرمندانی هستند که زیرنویس را در خود اثر وارد می‌کنند و کل اثر به امری فرعی، همچون "عنوان اثر"، "نام اثر" و "یادداشتی در باب آن" تبدیل می‌شود. اثر محملی است برای ارائه زبان، خارج از بستر متعارف.