مدخل بخش پنجره‌ی ما درباره‌ی احمد عالی

>> شماره 27

پنجره‌ی ما: تجارب شهری احمد عالی

امتیاز دیدن و تجربه‌ی آثار احمد عالی در یک نمایشگاه، فرصتی نیست که هر نوبت دست دهد، و موردی نیست که بشود بی‌اشاره به آن گذشت. دقت نظر، وسواس پذیرفتنی و قابل ستایش در اجرای آثار، پافشاری بر اصول اعتقادی، تداوم و در عین حال گسترش باورهای بصری؛ نکات بارز و قابل تأمل نمایشگاه‌های اوست که بیشتر به احمد عالی اشاره دارد تا به آن عکس‌های بخصوص. پیش‌تر در شماره‌ی "حرفه: هنرمند"، افتخار هم صحبتی و معرفی آثار کارنامه‌ی او را داشته‌ایم. یادداشت پیش رو و نمونه تصاویر ارائه شده به بهانه‌ی آخرین نمایشگاه آثار ایشان در گالری آریاست.