عکسی از بیژن بنی‌احمدی

14

پنجره‌ی ما: بیژن بنی‌احمد

به حضور و صدای آرام بیژن بنی‌احمد نمی‌ماند که تا این حد جستجوگر و پرحرکت بوده باشد. عکاسی را از پیِ روانشناسی، در آلمانِ سالهای 1950 خوانده. همه جور کاری را در این زمینه تجربه کرده است. دامنه‌ی آرشیو عکس‌هایش شاخه‌های مختلفی از عکاسی را در خود دارد: از گزارش‌های خبری و سیاسی تا عکس پرتره‌ی استودیویی، از مستندنگاری اجتماعی تا عکس تبلیغات، از عکاسی معماری تا عکس طبیعت، از قوم‌نگاری تا تجربیات شخصی و انتزاعی.

و آنچه که بیش از همه این گستردگی را موجه میکند، استمرار و تداوم فعالیتی این‌چنینی در مدتی طولانی است. از سال‌های 1340 تا همین امروز.

چند ماه پیش، بنی‌احمد در گالری "آریا" با نمایشگاهی دوسالنی، حاصل فعالیت‌های چهل ساله‌اش در عکاسی را، کنار تجربیات شخصی سال‌های اخیرش به نمایش گذاشت. در این چند صفحه‌ی محدود کوشیده‌ایم تا بخش بسیار کوچکی از این عملکرد را بازتاب دهیم.