مدخل حرفه‌نقاش

5

پنجره‌ی ما: بابک اطمینانی

مفاهیم کیهانی

مشکل می‌توان معلم نقاشی‌ای را سراغ کرد که "نقاش" نباشد. مشکل می‌توان انتظار داشت معلمی غیر از تجربیات شخصی خودش، چیز بیشتری و دیگری بیاموزد. به همین دلیل خواه ناخواه شاگردان در دوران آموزش آکادمیک خود دچار نوعی متریسم یا اطوارگرایی می‌شوند و قلق‌ها و موضوعات استاد خود را تکرار می‌کنند. هر نقاش حرفه‌ای یک تعریف از نقاشی دارد و یک اسلوب و سلیقۀ شخصی. معدود معلم نقاشی را می‌شناسیم که بتواند این دو وه را از هم جدا کند تا بتواند بجای سبک و سلیقۀ شخصی، "تعریف" خود را آموزش دهند. بابک اطمینانی یکی از آنهاست. مهمترین خصوصیت بابک اطمینانی ذهن منسجم و تعقل سامان یافته¬ای است که می‌تواند موضوعات را دسته‌بندی و منظم کند. این ذهن منظم، او را به معلمی موفق تبدیل کرده که توانسته "مفاهیم تعریفش" را از نقاشی مجزا و مشخص آموزش دهد.