12

پنجره‌ی عقبی: یک نقاشی از روتکو / شهره مهران

بعضی از کارهای هنری را ازرشمند می‌دانم و به آن‌ها احترام می‌گذارم ولی دوستشان ندارم و با سلیقه‌ام جور در نمی‌آید...