3

پنجره‌ی عقبی: کولیان مفرغ و رویا / محمد غفوری

عکس‌نوشته‌ای از محمد غفوری.