>> شماره 15

پنجره‌ی عقبی: چیزی تازه بگو! حرفی تازه بزن! / یوریک کریم‌مسیحی

چه نامش داوود بی باشد، چه دیئید ادوارد امایکل (که این آخری نامِ خانوادگی مادرش ست.) تفاوتی در موضوع نمی‌کند. موضوع این است که او عکاسی است سیاهپوست و بسیار فربه که تقریباً همیشه از سیاهان عکس گرفته، عکسهای خوب.حال ببینیم این صفت‌ها و ویژگی‌ها در کارِ"بی" و در عکسِ حاضر چه نقشی دارند. نگارنده امیدوار است که بتواند در سطرهای بعدی این نقش را روشن کند...