3

پنجره‌ی عقبی: چاهسار طبیعت / کریم نصر

یادداشتی از کریم نصر درباره‌ی اثر ال گرکو.