>> شماره 21

پنجره‌ی عقبی: پنجره / مازیار اسلامی

نقاشی Lunnete dapproche را رنه ماگریت در سال 1963 کشید. نقاشی به دوره‌ای از کار مگریت تعلق دارد که در آن، "پنجره" هسته و مایه اصلی این آثار است...