16

پنجره‌ی عقبی: نجوای پایان‌ناپذیر آب در حوضخانه / حمید پوربهرامی

انگار که در سکوت حوضخانه‌ای یله شده‌ام و به نجوای آب فواره گوش می‌دهم و احساس می‌کنم خنکای آب قطره قطره به درونم سرایت می‌کند...