3

پنجره‌ی عقبی: مرد بازو طلایی / بردیا سعدی‌نژاد

شاید اگر بخواهیم یک صحنه – و تنها یک صحنه – از همۀ تاریخ سینما را، در یک لحظه به یاد آوریم. به حتم یکی از نخستین جرقه‌های ذهنمان سراغ صحنه حمام فیلم روانی (آلفرد هیچکاک – 1960) خواهد رفت...