10

پنجره‌ی عقبی: فیلسوف و عکاس / محمدرضا طهماسب‌پور

خوشتر دارم از میان بی‌شمار عکس‌هایی که تاریخ عکاسی دنیا به خود دیده‌است، یکی از عکس‌های تاریخ عکاسی ایران را برگزینم. نیز؛ از میان میراث گرانقدر تاریخ عکاسی در ایران، پیرامون عکسی معمول از لحاظ فرم، اما پر مغز از نظر محتوا پرداخته شود.