>> شماره 7

پنجره‌ی عقبی: عکس جاودانی / کاوه کاظمی

عکس‌نوشته‌ای از کاوه کاظمی