شماره 20 پنجره‌ی عقبی: راهِ خمیده / مجید اخگر

تیری دُو دووو در بحث راجع به آثار جف‌وال اشاره می‌کند که نقاشی منظره که با پوسن و کلود‌لورن به عنوان یک ژانر متمایز و واجد اهمیت شکل گرفته بود، در انتهای قرن نوزدهم به تدریج به یک موتیف یا نوعی «بهانه»ی صِرف برای کنش نقاشی به‌طور عام تبدیل شد...