12

پنجره‌ی عقبی: تلخی از دست دادن / مرتضی خاکی

به انسانی که من دوست می‌داشتم، به انسانی که من دوست می‌دارم...