14

پنجره‌ی عقبی: این زشتی از کجا آمده؟ / فرشید مثقالی

یادم نیست در بچگی بود یا نوجوانی؛ سینما مایاک اصفهان تغییراتی انجام داد و شکل و شمایل سینما را سعی کردند در رقابت با سینماهای جدید به شکل نوینی آرایش کنند...