مدخل‌های حرفه هنرمند

>> شماره 39

پنجره‌ی بسته: 77 به بعد، قسمت دوم

در شماره 37 جمعی از هنرمندان پاسخ‌هایی به پرسش‌های مجله دادند تا شاید شِمایی کلی از روحیه و طرز فکر نسلی که پس از سال 77 ظهور کردند را ترسیم کند. تصمیم داریم در این شماره و شماره بعد به تحلیل این نسل و این دوران از هنر معاصر ایران بپردازیم و بحث را پی‌بگیریم...