مدخل حرفه هنرمند و پرونده‌های گوناگون در شماره‌های مختلف نشریه
شماره 15

پنجره‌ی بسته: پست مدرنیسم (2)

در ادامۀ شماره گذشته، همچنان به ارائه بعضی از مهم‌ترین نوشته‌هایی اقدام کرده‌ایم که دستکم بتوانند نقش منابع مهم و پرمایه را برای علاقمندان به مبحث «پست مدرنیسم» ایفا کنند؛ و منظر آبرومندی به این حوزۀ دستمالی شده بگشایند.