درباره‌ی پسامدرنیسم

14

پنجره‌ی بسته: پست مدرنیسم (1)

در این شماره و شماره بعد به ارائه بعضی از مهمترین نوشته‌هایی اقدام کرده‌ایم که دستکم بتوانند نقش منابع مهم و پرمایه را برای علاقه‌مندان به مبحث پست مدرنیسم ایفا کنند؛ و منظر آبرومندی به این حوزه‌ی دستمالی شده بگشایند.