پرونده‌ی مارتین پار

>> شماره 16

پنجره‌ی بسته: پست مدرنیسم و نظریه

پست‌مدرنیسم در عکاسی، مشابهت‌های زیادی با پست‌مدرنیسم در حوزه‌های هنری دیگر دارد ولی در جاهایی هم به شدت در تقابل با ویژگیهای پست مدرنیستی دیگر عرصه‌ها می‌ایستد. مقالۀ تری برت، شرح ساده‌ای است که از حضور تشابهات پست ‌مدرنیستی در عکاسی. و مقالۀ دیگر، به مفهوم آئورا اشاره دارد که در دیگر هنرها کمتر مورد بحث بوده است. در واقع اولین لحظۀ حضور پست‌مدرنیسم در عکاسی(و دیگر هنرها) طرح همین مسأله توسط والتر بنیامین بوده است. ...