مدخل ویژه نامه‌ی نگارگری

>> شماره 11

پنجره‌ی بسته: واقع‌گرایی در عکاسی

در ادامه‌ی بحث واقع‌گرایی در عکاسی، این شماره به گفتمان با گفتار (discourse) در آفرینش معنای عکس توجه کرده‌ایم. و در این میان ترجمه‌ی دو مقاله‌ی مهم در حوزه‌ی نظری عکاسی مد نظر قرار گرفته‌است. در حقیقت در عکاسی نیز مثل هر حوزه و ژانر هنری، معنای آثار در اساس شرایط ، گفتمان، و قواعد آن حوزه و ژانر ساخته‌ می‌شود و بروز می‌یابد؛ و اساساً این فاصله میان اثر و واقعیت ، بستر معنایی عکس‌ را شکل می‌دهد.