درباره‌ی نهادهای عکاسی

>> شماره 12

پنجره‌ی بسته: نهادهای عکاسی

در این فصل به نقش موزه و نهادهای عکاسی، و رابطه‌ی آن‌ها با معنا دهی عکاسی پرداخته شده‌ است.