هنر قاجار مدخل حرفه هنرمند

13

پنجره‌ی بسته: مدرنیسم (4)

آخرین بخش از مدرنیسم در این شماره می‌آید و هنوز سؤال‌های اصلی طنین‌انداز است:

آیا مدرنیسم به پایان رسیده؟

آیا پست مدرنیسم همان ادامه مدرنیسم است؟

آیا مدرنیسم باز احیاء خواهد شد ...؟