مدخل بخش پنجره‌ی بسته حرفه هنرمند. مدرنیسم

11

پنجره‌ی بسته: مدرنیسم MODERNISM

در ادامه‌ی رویکردمان به مباحث نظری "هنر نو" و شناخت بن‌مایه‌های آن، در این شماره (و چند شماره‌ی آتی) به مبحث ظاهراً از مد افتاده و حل و فصل شده‌ی مدرنیسم و پست مدرنیسم خواهیم پرداخت و طبق معمول، اساسی‌ترین، ابتدایی‌ترین و ارجح‌ترین واکنش و هدف ما، ترجمه‌ی متون دست اول و کلیدی در این عرصه است؛ متونی که عمدتاً ترجمه نشده‌اند ولی همه جا مورد بحث و ارجاع‌اند. در این فرصت به بودلر و گرینبرگ گوش می‌دهیم. (مشهور است که اصطلاح «مدرنیته» را نخستین بار بودلر به کار برده است. اما از این جذاب‌تر و چشمگیرتر تحلیل بودلر از نقاشی و اجتماع است که در غیاب هرنظریه‌ی خاصی مارا به دنیای آثار سوق می‌دهد.)