مدخل حرفه سینماگر

5

پنجره‌ی بسته: فیلم کوتاه و تجربی

محدود شدن طول فیلم به چیزی حول و حوش دو ساعت از ظالمانه‌ترین قواعد سینمای تجاری غالب است؛ چه بسیار تجربه‌های فرمی و محتوایی که باید در دو یا ده دقیقه اتفاق بیفتند. سینمای کوتاه و فیلم تجربی از یک سو عرصه هنرمندانی است که برای بیان خود نمی‌خواهند به استاندارد تجاری مقید باشند و از سوی دیگر عرصه تجربه فیلمسازان جوان با تمام طراوتی که با خود به دنیای فیلم می‌آورند. آخرین روزهای مهرماه بیستمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شد. این رویداد بهانه‌ای شد برای اختصاص پنجره بسته بخش "حرفه: سینماگر" به این موضوع، با نگاهی به کارهای استن براکیج، از مهم‌ترین فیلمسازان تجربی تاریخ سینما، که چندی پیش از این دنیا رفت.