فمینیسم، گریزلدا پالاک، لیندا ناکلین، جنسیت، هنر فمینیستی

10

پنجره‌ی بسته: فمینیسم Feminism

فمینیسم، بخشی از پدیده یا جنبش « توجه به دیگری » یا « اصالت دیگری» است که در قلمرو نژاد، قومیت، و جنسیت پدیدار شده‌ است. اما فمینیسم (یا جنبش اصالت زنان یا زن باوری) پر سروصداترین آن‌ها است. فیمنیسم روایت‌های مختلفی، چه در جهت موافق و چه در جهت مخالف، دارد. بدنبال چنین مبحثی، بسیاری از هنرمندان، خصوصاً زنان، در صدد برآمدند تا دغدغه‌ها و آموزه‎‌های فمینیستی را در شکل‌دهی و معنادهی آثار خود بکار گیرند. در این شماره به مهمترین مقاله‌های این عرصه پرداخته‌ایم.

مقالاتی تدوین شده در حوزه‌ی فمینیسم و هنر زنان در این شماره:

«چرا هیچ زن هنرمند بزرگی نداشته‌ایم؟» به قلم لیندا ناکلین و ترجمه‌ی افشنگ مقصودی.

«مدرنیته و فضاهای زنانه» به قلم گریزِلدا پالاک و ترجمه‌ی نیما ملک‌محمدی.

«بینش و صدا و قدرت: تاریخ هنر فمینیستی و مارکسیستی» به قلم گریزلدا پالاک  و ترجمه‌ی امید نیک‌فرجام.