مدخل پنجره‌ی بسته حرفه هنرمند با موضوع فمنیسم

10

پنجره‌ی بسته: فمینیسم Feminism

فمینیسم، بخشی از پدیده یا جنبش « توجه به دیگری » یا « اصالت دیگری» است که در قلمرو نژاد، قومیت، و جنسیت پدیدار شده‌ است. اما فمینیسم (یا جنبش اصالت زنان یا زن باوری) پر سروصداترین آن‌ها است که روایت‌های مختلفی، چه در جهت موافق و چه در جهت مخالف، دارد. بدنبال چنین مبحثی، بسیاری از هنرمندان، خصوصاً زنان، در صدد برآمدند تا دغدغه‌ها و آموزه‎‌های فمینیستی را در شکل‌دهی و معنادهی آثار خود بکار گیرند. در این شماره به مهترین مقاله‌های این عرصه پرداخته‌ایم.