Pages from Basteh پنجره‌ی بسته: عکاسی خبری PhotoJornalism
شماره 7

پنجره‌ی بسته: عکاسی خبری PhotoJornalism

شاید اصلی‌ترین و ماهوی‌ترین ویژگی عکاسی، وجه اسنادی آن باشد. نگاه عکاسی به دنیا در همه ژانرهای آن متجلی است و در غالب مهمترین و جذاب‌ترین عکس‌ها و عکاسان، ارجاع به واقعیت و اشیاء عنصر جدایی‌ناپذیر معنای آنها است. خبر فقط زمانی مستند و قابل باور است که عکس آن هم باشد. خبر، صرف آگاهی ما از رویدادها یا پدیده‌ها نیست، خبر یعنی دیدن عکس آنها. بر این پایه، همه عکس‌ها از چیزی خبر می‌دهند اما عکاسی خبری از بد حادثه بیشتر به شرارت‌ها می‌پردازد و هرآنچه شرارت‌بار و فجیع نباشد گویی تهی از خبر است و لذا دور از واقعیت. اما با تمام اینها عکاسی خبری تنها نوع عکاسی است که به واسطه شرارت، لاجرم تماس خود را با واقعیت حفظ می‌کند.