مدخل

9

پنجره‌ی بسته: دیدنِ عکاسانه

پنجره‌ی بسته‌ی حاضر، در امتداد مبحث پیشین (خوانش عکس) و البته با حرکتی رو به گذشته، ارائه دهنده‌ی مقالاتی است که در تاریخ عکاسی، وجهی کلاسیک و معتبر یافته‌اند. وجه اشتراک این مقالات، صبغه عکاسانه‌ی آن‌هاست، یعنی گویی از منظر تجربه عکاسان نوشته شده‌اند تا از منظر تفسیریِ مخاطبان. از این رو مقالات مذکور هرچند تحلیلی‌اند اما خود، بخشی از تاریخ و ساحت نظری عکاسی‌اند. اگر عکاسی به واسطه تجربه عکاسان، ظهور، بروز، تداوم و استقرار یافت، پس بر ماست که در مورد تجربه‌ی دیدنِ عکاسانه (تجربه عکاس) حرمت و اهمیت حیاتی آن را نظاره‌گر باشیم.