8

پنجره‌ی عقبی: دست‌ها / آرزو پنجه‌شاهی

عکس‌نوشته‌ای از آرزو پنجه‌شاهی.