پرونده‌ای با عنوان خوانش عکس در شماره‌ی ۸ حرفه هنرمند

8

پنجره‌ی بسته: خوانش عکس

پنجره بسته حاضر به معنای عکس می‌‎پردازد. یعنی این معنا بجای آنکه از عکس بیرون بیاید به درون عکس و ماهیت آن معطوف است. ویژگی معنادهی عکس است که به مفاهیم ذهنی مخاطبان می‌انجامد و بالعکس. البته قابل ذکر است که برای فهم مقاله ویکتوربرگین ابتدا باید مقاله تحلیل بلاغی تصویر رولان بارت را (در بخش حرفه: هنرمند) خواند.