>> شماره 17

پنجره‌ی بسته: جامعه‌شناسی هنر

تاکنون در فصل «پنجره بسته» نقاشی، کمتر متون ترجمه‌ای خوانده‌اید. چرا که مطالب این فصل حول محور آسیب‌شناسی نقاشی معاصر ایران گردیده است. اما بحث‌های چند شماره قبل نیازمند مباحث تئوریکی بودند در ارتباط با جامعه‌شناسی هنر ونیز رابطۀ مخاطب با هنر. دو نمونه از مقالاتی که می‌توانند نظر متفکرین فرانسوی را ابراز کنند، در این شماره به چاپ رسانده‌ایم. لازم به تأکید نیست که مقالات ذیل مبین شرایط تاریخی کشوری چون فرانسه است و لزوماً پاسخ سؤالات مطروحه در حوزه مسایل مربوط به جامعه ما نیست. دنیای هنر ما سؤالات و طبیعتاً جواب‎های خاص خود را می‌طلبد. اما در آنجا نیز عده‌ای بر تولید انبوه و مکانیکی هنر می‌تازند و چشم امید به هنر آوانگارد غیرعامیانه دارند و عده‌ای هم در کار نقد موشکافانه دنیای پر تبختر هنر رسمی هستند...