مدخل شماره‌ی ۶ حرفه هنرمند با موضوع تصویر سینمایی و تصویر عکاسی

6

پنجره‌ی بسته: تصویر سینمایی – تصویر عکاسی

تصویر سینمایی ما چه ویژگی‌هایی از عکس، نقاشی و سایر انواع تصویر دیداری متمایز می‌شود؟ پاسخ به این پرسش از یک سو با خود بحث‌های پیچیده‌ای درباره‌ی ماهیت سینما به عنوان هنری مستقل پیش می‌رود و از سوی دیگر چشم بیننده را برای تحلیل دقیق فیلم‌های خاص مهم تیز می‌کند. پنجره‌ی بسته‌ی این شماره فتح باب بحثی است در این زمینه.