مدخل حرفه نقاش

5

پنجره‌ی بسته: تجربه‌ی زیسته (2)

چیزی را بیان می‌کنیم که تجربه نکرده‌ایم – به گونه‌ای بیان می‌کنیم که تجربه نکرده‌ایم.

وام گرفتن روش بیان (زبان) چارۀ کار نیست.

وام گرفتن زبان بیان، عدم هویت و نبود اصالت نیست.

خلا "تجربۀ زیسته"، خلاء هویت است.

تجربۀ درونی خود زبان خود را می‌آفریند.

اگر به جای هویت و اصالت به دنبال معنای "تجربۀ زیسته" می‌گشتیم به نتیجۀ بهترین می‌رسیدیم.