تجربه‌ی زیسته/ اصالت و فردیت/نقاشی معاصر ایران/ نقاشی نوگرای ایران/ ادراک دیداری در هنر/ تأثیر و تقلید در هنر ایران/ استقلال هنری/اصالت فردیت/ بحران مدرنیته
شماره 4

پنجره‌ی بسته: تجربه‌ی زیسته (1)

در تلاش برای آسیب‌شناسی نقاشی معاصر ایران ، مفاهیم تقلید و تأثیر موضوع شماره‌های اول و دوم فصل پنجره: بسته بود. در ادامه مفاهیم متضاد با کلمۀ "تقلید" موضوع شمارۀ سوم مجله شد. اصالت و فردیت مباحث متضاد با مبحث تقلید بودند. در حد اختصار در شمارۀ گذشته بدین مفاهیم نیز پرداختیم.

علاوه بر این‌ها، استفادۀ مکرر اما ناروشن از واژه‌ی "خلاقیت" نیز، آن را خالی از معنا کرده است. کمتر مدرس و یا نقاشی سعی می‌کند این کلمۀ مستعمل را برای مخاطبین خود تبیین و معنا نماید.

حین مطالعۀ حول مفاهیم فوق، عبارت "تجربه‌ی زیسته" از شاخص‌ترین موضوعاتی بود که می‌توانست بسیاری از مباحث را به هم وصل کند.

تصمیم داریم در این شماره و شمارۀ آینده مفاهیم: اصالت، فردیت، تجربه‌ی زیسته و خلاقیت را مورد مداقۀ بیشتر قرار دهیم.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار کوشیده‌ایم طیِ یک گفت‌وگو با مراد فرهادپور تحت عنوان "نقد فقط یک نوع است: نقد مخرب"، متنی به ترجمه‌ی ثمیلا امیرابراهیمی: "ملاحظاتی در باب نقاشی"، به قلمِ لوسین فروید، مقاله‌ی "ادراک، ادراک دیداری و تصویرسازی ذهنی" و متن "خلاقیت از دیدگاه روان‌شناسی"، برخوردی شفاف‌تر با مفاهیم اصالت، فردیت و تجربه‌ی زیسته داشته باشیم.

در گفت‌وگو با مراد فرهادپور به تبیین مفاهیم "تأثیر" و "تقلید" در هنر معاصر ایران پرداخته‌ایم.

در متنی دیگر لوسین فروید از تجربه‌ی زیسته و استقلالِ هنری در روند شکل‌گیری آثارش می‌گوید.

در مقاله‌ای از نوآریتی،با تکیه بر دوره‌های طولانی تاریخ بشری، به چیستیِ مفهوم "ادراک دیداری" در هنر پرداخته شده است.

در متن آخر: "خلاقیت از دیدگاه روانشناسی"، همانطور که از عنوانش پیداست مفهوم "خلاقیت" را از منظر روانشناسی بررسی کرده‌ایم.

برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون مفهوم "تجربه‌ی زیسته" به مدخل حرفه‌: نقاش، در دو شماره‌ی چهارم و پنجم از فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند مراجعه کنید.