مدخل حرفه هنرمند

4

پنجره‌ی بسته: تجربه‌ی زیسته (1)

در تلاش برای آسیب‌شناسی نقاشی معاصر ایران که هدف این فصل می‌باشد به مفاهیم تقلید و تأثیر موضوع شماره‌های اول و دوم فصل پنجره: بسته بود. در ادامه ما مفاهیم متضاد با کلمۀ "تقلید" موضوع شمارۀ سوم مجله شد. اصالت و فردیت مباحث متضاد با مبحث تقلید بودند که در حد اختصار در شمارۀ گذشته بدان پرداختیم.

علاوه بر این دو مفهوم کلمۀ "خلاقیت" نیز از کلماتی‌ست که استفادۀ مکرر اما ناروشن از آن، آن را از معنا خالی کرده است و کمتر مدرس و یا نقاشی سعی می‌کند این کلمۀ مستعمل را برای مخاطبین خود تبیین و معنا نماید.

حین مطالعۀ حول مفاهیم فوق، عبارت "تجربۀ زیسته" از شاخص‌ترین موضوعاتی بود که می‌توانست بسیاری از مباحث را به هم وصل کند.

تصمیم داریم در این شماره و شمارۀ آینده مفاهیم: اصالت، فردیت، تجربۀ زیسته و خلاقیت را مورد مداقۀ بیشتر قرار دهیم.